VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

TERMS OF USE เงื่อนไขการใช้งาน

  • The Official Travel Guide of Iwate “VISIT IWATE” (ต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) บริหารจัดการโดยสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดอิวาเตะร่วมกับจังหวัดอิวาเตะ
  • เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้
  • เรามุ่งมั่นในการจัดหาข้อมูลที่มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันที่สุด แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความใหม่ของข้อมูล หรือประโยชน์ในการนำไปใช้ เป็นต้น
  • กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจด้วยตนเองทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้

เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ (ข้อความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เป็นต้น) ได้รับการลงทะเบียนและอัพเดทให้เป็นปัจจุบันโดยผู้ดูแลระบบและผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงเทศบาลเมืองและองค์กรพันธมิตรที่อยู่ในจังหวัดอิวาเตะ


เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็นข้อความ ภาพภ่าย ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เป็นต้น เป็นของสมาคมหรือผู้ให้ข้อมูลนั้นๆ ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงได้ ยกเว้นกรณี “ใช้กล่าวอ้างถึง” ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในกฎหมายลิขสิทธิ์


부탁말씀

  • กรณีที่พบความผิดพลาดของเนื้อหาที่ลงบนเว็บไซต์ ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ info@iwatetabi.jp로 연락해 주십시오.
  • หากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดหรือเนื้อหาที่ลงบนเว็บไซต์ กรุณาติดต่อมาที่ info@iwatetabi.jp로 연락해 주십시오.

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?