VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

PRIVACY POLICY นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“VISIT IWATE” มุ่งมั่นในการสร้างโฮมเพจที่ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยจะใช้งานข้อมูลอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้


ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลนั้นๆ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคล (ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เป็นต้น) ซึ่งได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อสมาคมการท่องเที่ยวมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้ ตามหลักการแล้ว การให้ข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้เอง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และจะนำไปใช้ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้


ข้อจำกัดในการใช้และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากผู้ใช้จะถูกนำไปใช้ในขอบเขตของวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมที่ได้ระบุไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปส่งต่อหรือใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้โดยตรงก่อน รวมถึงไม่นำข้อมูลไปใช้ในกรณีอื่นๆ โดยพลการ ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมา ผู้ดูแลโฮมเพจจะเป็นผู้จัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการป้องกันการรั่วไหล การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด และการปลอมแปลงข้อมูล เป็นต้น

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?